Header Jessica

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Jessica Coacht

bij aangaan van een product ga je akkoord met de algemene voorwaarden

 

  1. Algemeen

1.1  Jessica Coacht is opgericht door Jessica Wiekeraad-Vijgeboom gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71425101.

1.2 Jessica Coacht richt zich op het coachen van moeders en hun gezin die nieuwe inzichten wensen.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijk overeenkomsten van of met Jessica Coacht en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Bij aanname van de coaching gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van 

Jessica Coacht.

 

  1. Coaching en begeleiding kinderen tot en met 16 jaar

2.1 Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. 

2.2 De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Jessica Coacht kan hier niet voor verantwoordelijk worden gehouden.

 

  1. Verhindering

3.1 Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. 

3.2 Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn en wordt de helft van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email.

3.3 Bij overmacht, zoals ziekte van de cliënt is overleg mogelijk. Dit kan echter alleen telefonisch in goed onderling overleg met de coach.Tijdens het coachen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail of een WhatsApp bericht sturen.

3.4 Bij een ‘No Show’, als niemand verschijnt op de tijd van de afspraak, zal de gereserveerde tijd 

volledig in rekening worden gebracht.

3.5 Als Jessica Coacht onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van bijvoorbeeld ziekte of sterfte stelt Jessica Coacht alles in werk om zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak te maken.

  1. Privacy

4.1 Jessica Coacht is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies.

4.2 Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal  Jessica Coacht dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  1. Tarieven

5.1 De tarieven staan vermeld op de website ( www.jessicacoacht.nl ) van Jessica Coacht op de pagina “tarieven” of zijn op te vragen bij Jessica Coacht. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW en de benodigde materialen.

5.2 Tariefswijzigingen wordt minimaal 1 maand van tevoren aangegeven.

5.3 Kort overleg, telefonisch of per mail is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Indien nodig wordt er een afspraak ingepland.

  1. Betalingsvoorwaarden

6.1 Alle betalingen dienen voor aanvang van het traject te zijn voldaan. KNAB Bankrekeningnummer NL29KNAB 0404 5368 16 tnv Jessica Coacht..

6.2 Wordt er niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Jessica Coacht genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Jessica Coacht gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de betalingsverplichting is voldaan.

 

  1. Aansprakelijkheid

 7.1 Jessica Coacht heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting. Het resultaat kan nooit gegarandeerd worden, gezien het van verschillende factoren afhankelijk is. 

7.2 Heeft de opdrachtgever een vraag of een klacht, neemt deze contact op met Jessica Coacht zodat er een oplossing gevonden kan worden voor de situatie.

7.3 Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Jessica Coacht altijd aan om contact op te nemen met de huisarts.

                         

 

  1. JICC Academy

 

8.1  Een cursus, coaching of product dient vooraf betaald te zijn.

8.2  Aangekochte cursus is niet overdraagbaar naar een ander persoon.

8.3  Jessica Coacht heeft geen resultaatverplichting, aangezien dit van verschillende factoren   afhankelijk is.